Rata 1 Sarja 3 16.10.2019 20:01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X   9 /                              
20 40 50              
Jaakko Sar 156 Yht 206
9 / 5 4                                  
15 24                
Pasi Sar 211 Yht 235